top of page
IMG_1117.jpeg

Koulutus käynnissä:

Taideterapian menetelmäkoulutus 2023-2024, 30 op

Koulutuskuvau

Taideterapian menetelmäkoulutus 30 op kestää vuoden ja soveltuu hyvin johdantokurssiksi taideterapiaan. Koulutuksen painopiste on terapeuttisen taideilmaisun ja taideterapeuttisten menetelmien erityislaadun ymmärtämisessä sekä niiden vastuullisessa soveltamisessa eri ammattialoille. Koulutus ei pätevöitä toimimaan taideterapeuttina. Koulutuksen jälkeen voi hakeutua ammatilliseen taideterapeuttikoulutukseen.

Koulutus on suunnattu taide-, opetus- ja kasvatustyössä sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoaloilla toimiville. Opiskelijoissamme on psykoterapeutteja, sosiaalialan työntekijöitä, opettajia, kasvattajia, sairaanhoitajia, lääkäreitä, psykologeja, teologeja, eri alojen taiteellisen koulutuksen saaneita sekä maisterivaiheen opiskelijoita, joiden gradu tai opinnäytetyö liittyy taideterapiaan.

Koulutuksen taustateoreettinen perusta on historiallisessa jatkumossa kehittynyt ekspressiivisestä taideterapiasta integratiivisempaan suuntaan. Vahvan käytännön osaamisen keskiössä ovat aina olleet taideperustaisuus ja erityisesti ryhmille soveltuvien työmuotojen kehittäminen.

Taideterapian psykofyysinen luonne 

Olemme erikoistuneet taideterapian kokonaisvaltaisuuteen psykofyysisenä toimintana ja ilmaisuna.  Taideterapian menetelmäkoulutuksessa keskeisenä työvälineenä on Vija Bergs Lusebrinkin kehittämä systeeminen malli, jonka avulla voidaan kuvata taiteen terapeuttisia vaikutuksia. Ilmaisullisten terapioiden jatkumo, ITJ (Expressive Therapies Continuum ETC) auttaa ymmärtämään luovan prosessin psykofyysisiä vaikutuksia ja parantavaa voimaa. Ilmaisullisten terapioiden jatkumo on sovellettavissa luovassa prosessissa riippumatta terapian psykologisesta viitekehyksestä. Malli ei ole myöskään kulttuurisidonnainen, ja sen soveltaminen taideterapiassa on yleistynyt eri puolilla maailmaa 2010-luvulla.

Kouluttajilla on sensomotorisen psykoterapian perus- ja jatkokoulutukset I ja II -tasoilla. Taiteellisen prosessin parantavat kokonaisvaltaiset vaikutukset saavat tukea myös neurotieteistä.

Lisää taideterapian psykofyysestä luonteesta ja ilmaisuterapioiden psykofyysestä jatkumosta teoksessa Rankanen, Hentinen & Mantere (2007).

Sisältö

Koulutus painottuu kuvalliseen ilmaisuun ja etenee prosessinomaisesti perustuen osanottajien ja kouluttajien keskinäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Osallistujilta ei edellytetä taiteellista osaamista tai harrastuneisuutta. Vuoden aikana tulee runsaasti omakohtaista kokemusta taiteellisesta työskentelystä terapeuttisessa kontekstissa.

Taideterapian teorioita ja käytäntöjä peilataan sensomotoriseen psykoterapiaan ja positiiviseen psykologiaan keskittyen ihmisen hyvinvointiin, vahvuuksiin ja voimavaroihin sekä niiden edistämiseen. Myös tietoisuus- ja läsnäolotaitoihin kiinnitetään koulutuksessa erityistä huomiota.

Taideperustaisen taideterapian teoriaa ja soveltuvuutta eri ammattialoilla lähestytään kokemuksellisen oppimisen kautta. Koulutuksen aikana tutustutaan yksinkertaisiin taideterapeuttisiin menetelmiin, joiden käyttöä omassa työssä suositellaan sovellettavaksi vasta koulutuksen loppuvaiheessa. Koulutukseen voi osallistua myös oman itsensä takia, omaa jaksamistaan ihmisten kanssa tehtävässä työssä tukeakseen.

Koulutusseminaarit rakentuvat sekä teoriatason tiedosta ja keskusteluista että omakohtaisesta työskentelystä: Seminaarien aikana kirjoitetaan - erilaisia menetelmiä käyttäen - omasta taiteellisesta ja terapeuttisesta prosessista, sekä otetaan valokuvia oman työskentelyn etenemisvaiheista ja taidetöistä. Seminaarien aikana saatu teoreettinen tieto, omat päiväkirjatekstit, etätehtävät ja valokuvat kootaan yhteen reflektio-/oppimispäiväkirjaksi, josta loppuvaiheessa voi halutessaan koota portfolion. Päiväkirjaan kertyy paljon tietoa sekä omasta terapeuttisesta että oppimisprosessista, ja käytetyistä menetelmistä.

Koulutuksen käyneet voivat hakea ammatilliseen taideterapeuttikoulutukseen, esimerkiksi Roiha-instituutin ryhmätaideterapeuttikoulutukseen. 

Laajuus ja rakenne 30 op. Opintojen minimilaajuus 10 op/lähiopetuspäivät.

 

Lähiopetus 10 op
- 20 lähiopetuspäivää (10 koulutusseminaaria 2 päivän jaksoissa) yhteensä 160 h

Etätehtävät 8 op
- kirjalliset tehtävät 4 op
- kuvataiteelliset tehtävät 2 op
- valokuvalliset tehtävät 2 op

Kirjallisuus 4 op
- Rankanen, Hentinen & Mantere (2007, 2009, 2010) Taideterapian perusteet. Kustannus Oy Duodecim.
- muu luettava ja referoitava taideterapiakirjallisuus opiskelijan oman valinnan mukaan

Portfolio 4 op

Päätösraportti 4 op

 

Lähijaksojen päivämäärät 2023-2024.

To klo 9.45-16.30. Pe klo 9.00-15.30.


14-15.09.2023    Orientaatio ja aloitus. Taideperustainen integratiivinen taideterapia.
                                      Taideterapian turvalliset puitteet ja traumainformoitu lähestymistapa.
12-13.10.2023     Sensomotorinen lähestymistapa taideterapiaan. Läsnäolotaidot, vireystilan ja tunteiden säätely.  

09-10.11.2023     Luova ilmaisu psykofyysisenä toimintana ja luovan prosessin vaiheet. 
14-15.12.2023     Mielikuvat, läsnäolotaidot (mindfulness) ja kehollisuus taideterapiassa.
25-26.01.2024     Vahvuuksien näkökulma taideterapiassa. Positiivisen psykologian lähestymistapa. 
07-08.03.2024     Ilmaisullisten terapioiden jatkumo (ETC). Taideterapian systeeminen malli.
11-12.04.2024     Taidetyöskentelyprosessin reflektointi. Ekspressiivisen taideterapian menetelmä.
16-17.05.2024     Taideterapian fenomenologinen menetelmä.
13-14.06.2024     Luonnonmateriaalit ja luontoyhteys taideterapiatyöskentelyssä.
22-23.08.2024     Päätösseminaari. Kuvien tarkastelu.

Koulutuspaikka 

Helsingin taideterapiakeskus hART:n koulutuspaikkana toimii Kulttuurikeskus Sofia Helsingissä. Se sijaitsee meren rannalla, metroyhteyksien päässä:

Kulttuurikeskus ja kokoushotelli Sofia, Kallvikinniementie 35, 00980 Helsinki.

http://sofia.fi/sijainti-ja-ajo-ohjeet/.   Sofiassa voi myös yöpyä.

 

Kustannukset 

Koulutusmaksu 2023-2024:  3600 € (2903,23 € + alv 24%).
Hinta sisältää kaikki taidemateriaalit ja sähköiset oppimateriaalit. Lisäksi käytettävissäsi on taideterapiakirjasto. Maksut voi maksaa kuukausittain tasasuurina erinä tai sovitusti.
Lisäksi haastattelumaksu 100€ (80,65€ + alv 24%)

bottom of page